Heikintalo mukana lappeenrantalaisten osallisuuden edistämisessä

28.12.2018

Saimaan ammattikorkeakoulu
Sosiaali-ja terveysala Lappeenranta
Sosionomi

Heikintalo mukana lappeenrantalaisten osallisuuden edistämisessä

Sosionomiopiskelijoina Saimaan ammattikorkeakoulusta toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä paikallisen yhdistyksen, Heikintalon, kanssa. Tarkoituksenamme oli selvittää Heikintalon toiminnallisen päivän koettuja vaikutuksia osallistujien sosiaaliseen hyvinvointiin. Toteutimme opinnäytetyön kevään ja syksyn 2018 aikana, jolloin keräsimme aineiston haastattelulomakkeiden avulla Heikintalolla. Kyselyyn vastasi 25 Heikintalon toimintaan osallistujaa eli toimijaa.

Heikintalo on lappeenrantalainen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistaa työelämäosallisuutta. Heikintalon toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista, ja toimintaan voivat osallistua kaikki työikäiset, jotka kokevat hyötyvänsä toiminnasta. Toimijoiden toiveista rakentuva toiminnallinen päivä pitää sisällään muun muassa ruoanlaittoa, mediapajaa, bändi-iltoja ja hyvää seuraa. Heikintalon tiloihin ja ihmisiin tutustumiseen on matala kynnys, sillä Heikintalolle voi poiketa vain ostamaan pieniä käsitöitä tai kupillisen kahvia.

Opinnäytetyön tuloksista käy selvästi ilmi, että Heikintalon toiminta on tukenut toimintaan osallistuvien arkea sekä osallisuutta. Tuloksista käy ilmi muun muassa se, että 28-40% kyselyyn vastaajista kokee Heikintalon toiminnan vaikuttaneen positiivisesti toimijoiden vuorokausirytmiin, siisteyteen, kodin hoitoon sekä raha-asioiden hoitoon. Voi myös olla, että Heikintalon toimintaan osallistumisen myötä muut elämän ja arjen haasteet ovat helpottaneet, joka on osaltaan vaikuttanut myös arjen sujumiseen tai sen paranemiseen. Uskallus kohdata muita ihmisiä, tilanteita ja haasteita on parantunut selvästi 24 prosentilla vastaajista.

Tärkeimpänä haluaisimme nostaa esille sen, että Heikintalon kyselyyn vastanneista toimijoista 80% koki saaneensa uusia merkityksellisiä ihmissuhteita. Tämä kiteyttää mielestämme Heikintalon toiminnan vaikutuksen kävijöiden osallisuuteen. Merkitykselliset ihmissuhteet ovat yksi tärkeimmistä osallisuuden kokemuksista. Merkitykselliset ihmissuhteet linkittyvät myös yksilön kokemaan hyvinvointiin ja ovat tärkeä osa sitä. Jokaisen tulisi kokea olevansa jollekin toiselle tärkeä vähintään yhden merkityksellinen ihmissuhteen kautta. Heikintalon toiminnan jatkuvuus sekä kyselyyn vastanneiden toimijoiden että meidän opinnäytetyön tekijöiden mielestä on erittäin toivottavaa.

Heikintalon kaltaiselle toiminnalle on kysyntää. Toimintavuosiensa aikana Heikintalo on vakiinnuttanut asemansa lappeenrantalaisena kolmannen sektorin palvelujentuottajana ja osana kansalais- ja vertaistoimijuuden verkostoa. Toimintaan osallistutaan keskimäärin kahdeksan vuoden ajan ja uusia jäseniä rekisteröityy vuosittain mukaan Heikintalon toimintaan. Toiminta on mielekästä, monipuolista ja maksutonta, mikä lisää mahdollisuuksia osallistumiseen matalalla kynnyksellä. Mielekkääksi toimintaan osallistumisen tekee varmasti osaltaan myös se, että jokainen toimija voi osallistua toimintaan juuri siten kuin itse haluaa. Toimijan ei osallistuakseen tarvitse sitoutua noudattamaan esimerkiksi tarkkoja aikatauluja. Tähänkin Heikintalo tarvittaessa tarjoaa mahdollisuuden tukien näin toimijan arjenhallintataitoja. Heikintalon monimuotoisuus ja jatkuva kehitys ovat valttikortti sen toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa.

Sini Pesonen, Ella Soini ja Irene Uimonen