Myönteinen yhteisökäyttäytyminen

29.10.2018

Toiveikkuus, realistinen optimismi, sinnikkyys, itseluottamus

Tunteilla on merkittävä vaikutus siihen, millaisia tavoitteita ihminen asettaa itselleen, tai miten hän suhtautuu ulkopuolelta asetettuihin tavoitteisiin ja miten tämä pystyy saavuttamaan tavoitteensa.  

Positiiviset tunteet vaikuttavat myönteisesti ihmisen aloitteellisuuteen, luovuuteen, päätöksentekokykyyn, kiinnostuneisuuteen. Positiiviset tunteet voivat auttaa ihmisiä selviytymään muutoksessa laajentamalla heidän kykyään hahmottaa kokonaisuuksia, ylläpitää avointa lähestymistapaa ongelmanratkaisutilanteissa sekä tuottaa energiaa sopeuduttaessa uusiin olosuhteisiin. Vastaavasti ihmisten, joiden psykologinen pääoma on alhainen, kokevat vähemmän positiivisia tunteita, mikä johtaa todennäköisemmin kyynisiin asenteisiin ja vaihtelevaan käyttäytymiseen, mikä puolestaan näkyy muutosvastarintana ja heikentää positiivisuutta yhteisössä. 

Tietoisuus itsestä ja itsesäätelykyky ovat johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia yhteisön johtamisessa. Johtaakseen muita, johtajan on ensin ymmärrettävä, miten johtaa itseään. Johtajan sisäisistä voimavaroista on osoitettu olevan hyötyä erityisesti yhteisön sinnikkyyden kehittämisessä. 

Nykyhetken johtamistapa on positiivinen, aito, läpinäkyvä ja eettinen johtamisen muoto, jolle on ominaista johtajan tietoisuus itsestä, avoimuus ja selkeä, johdonmukainen käyttäytyminen. 

Työyhteisön ilmapiirin luomisessa johtajalla on tärkeä vastuu. Tunneosaava johtaja saa helpommin luotua hyvän tekemisen meiningin, mikä näkyy suoraan työn tuloksessa. 

Tunneosaaminen ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan sen kehittämiseen voi vaikuttaa. Tunneosaava johtaja ei ole aina mukava ja tule kaikkien kanssa toimeen eikä koskaan tee ikäviä päätöksiä, joista kukaan ei pahoittaisi mieltään. 

Johtajalta odotetaan demokraattisuutta ja myötäelämistä. Keskeisenä työvälineenä tunneosaavassa johtamisessa on esimiehen oma tunne-elämää koskeva itsetuntemus, jonka täytyy olla valjastettu myös arkiseen johtamistyöhön. 

Esimiestyö on paitsi päätöksentekoa ja vastuunkantoa, myös emotionaalista työtä, jossa toisten ihmisten tunteisiin vaikutetaan omalla käyttäytymisellä ja tunnetasapainoisuudella. Lähde: 

Nina Kangas: ORGANISAATION ASENTEEN JOHTAMINEN

OPINNÄYTETYÖ (YAMK) 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 2017